VOOR PROFESSIONALS - projectbijeenkomsten (2023)

voor professionals

“Verpleegkunde is gericht op doen, op doen. Maar soms vergeten we dat er moeilijke problemen zijn, dat niet alles opgelost kan worden. We concentreren ons op het verbale, op de woorden. Maar veel gevoelens zijn niet in woorden uit te drukken. Joost legt dat vast in dit project. Dat is wat design kan doen."

Professor dr. Tineke Abma,Leyden Academy over vitaliteit en veroudering

Het zorgstelsel zal de komende jaren anders moeten worden ingericht. Vanwege de kosten, maar ook omdat de maatschappij erom vraagt. Naast ziektebehandeling wordt ook kwaliteit van leven steeds belangrijker. Deze neiging vraagt ​​om een ​​innovatief nieuw perspectief op de toekomst van de zorg. Dit is wat ENCOUNTER biedt. Ontwerper Joost van Wijmen biedt een manier om persoonlijke en open gesprekken met mensen te voeren over gevoelige onderwerpen.Waar het werken volgens processen en protocollen in de zorg vaak domineert, laat hij met ENCOUNTER zien hoe we naast medische oplossingen meer de mens centraal kunnen stellen.

Wat in de verpleging vaak vergeten wordt, is de menselijke maat; een oor en ruimte voor kwetsbaarheid en het verhaal van hoe mensen omgaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. ENCOUNTER onderzoekt een holistische kijk op zorg door ontwerpend onderzoek in uitwisseling met deelnemers, zorgpartners en wetenschappers.

ruimte voor

onvolmaaktheid

Hoe ken je iemand als persoon? Hoe maak je echt verbinding? Hoe kun je iemand zover krijgen dat hij zich openstelt en ongemakkelijke en agressieve onderwerpen aansnijdt voordat ze zelfs maar te weten komen over het aandachtsprobleem? ENCOUNTER zet dit op de agenda en onderzoekt het. Het project levert een vernieuwende bijdrage aan mensgerichte zorg door middel van ontmoetingen die ruimte bieden aan kwetsbare en intieme ervaringen.

ENCOUNTER verkent een andere kijk op zorg en de zorgconsument. Het vecht niet tegen imperfectie, maar richt zich op de persoon die aandacht nodig heeft als een volledig en compleet mens. Zeker binnen de ENCOUNTER#6,#7in#8Gewone mensen worden afgeschilderd als 'veranderingsexperts'. Joost van Wijmen daagt de vaak ongelijke relatie tussen therapeut en patiënt uit door zich te richten op een meer gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen mens en mens, ieder met hun eigen expertise en ervaring. Daarbij verlegt het de focus van onfeilbare medische oplossingen naar de menselijke zorgervaring.

VOOR PROFESSIONALS - projectbijeenkomsten (1)

Voor het ENCOUNTER-project werkt Joost nauw samen met experts en professionals uit verschillende vakgebieden. Het is een mix van alfa- en ouderenzorghoogleraren, kenniscentrumonderzoekers, zorgprofessionals, collega-ontwerpers, de deelnemers (de experts, de ervaringsdeskundigen) en de ambachtslieden. Je bent steeds op zoek naar een samenwerking die de kwaliteit van het project bevordert door de wederzijdse inbreng van specifieke kennis, een andere invalshoek en een bepaalde ervaring.

InDit artikelvan Health Hub Utrecht vertelt JoostONTMOETING #7

ontworpen

ontmoetingen

Het ENCOUNTER-project is een performatief onderzoek. In dit geval verwijst performativiteit naar de daad van vaststelling. De ontmoeting gebeurt niet toevallig, maar wordt bewust geënsceneerd. Ontwerper Joost van Wijmen creëert hiervoor actieve en sensuele manieren van werken die geworteld zijn in design. Deelnemers worden aangemoedigd om naar hun eigen lichaam te kijken en het anders te ervaren. En er worden verhalen aangereikt van ervaren professionals (zoals patiënten en ouderen) over de effecten van het veranderende lichaam. Iets dat een spiegel voorhoudt en bewustzijn creëert. De ontmoeting is echt; praktische en concrete ervaring, hoewel het onderwerp (soms) ongrijpbaar is. Het kan niet zonder de actieve bijdrage van de betrokken 'ander'.

De verhalen en ervaringen van de deelnemers worden vertaald in objecten (een foto, een borduursel of een tijdschrift) en openbaar gedeeld. De kracht van de resultaten zit hem in de combinatie van beeld en tekst, van lelijk en mooi, van een persoonlijk verhaal dat tegelijkertijd universeel herkenbaar is. Tijdens de kennisoverdracht en de uitwisseling met wetenschappers en experts wordt het proces toegelicht en worden de verbanden binnen het gezondheidssysteem bevraagd. Zo is er naast medische oplossingen ruimte voor een meer humane relatie.

VOOR PROFESSIONALS - projectbijeenkomsten (2)

“Het mooie aan jou is dat je helemaal geen medische kijk op het lichaam hebt of wilt hebben. Je bent heel open en onbevooroordeeld en echt op zoek naar het verhaal erachter. Dat is het bijzondere. Ik denk dat zijn ervaring het verhaal van de patiënt schetst en het verhaal dat belangrijk is voor de dokter. Dit zijn vaak twee verschillende verhalen, maar ze zijn zich niet van elkaar bewust. Ik denk dat dat soms voor spraakverwarring, irritatie en zelfs ongemak zorgt.

Robert Jan Kroeze, cirujano de columna enClínica Sint Maartensnl Met de naam

meer reacties van partners

constante

Onderzoek

ENCOUNTER is gestart in 2012 en bestaat uit verschillende deelprojecten. Elk deelproject bouwt voort op het centrale thema, maar heeft een eigen vorm en is ontworpen voor specifieke doelgroepen, stakeholders, partners en unieke contexten. Dit gebeurt iteratief, steeds voortbouwend op de resultaten en aandachtspunten van eerdere deelprojecten.

Na het litteken ENCOUNTER-project#6en deanalyserenENCOUNTER ontwikkelde zich hieruit verder. In opdracht van UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie, MEETING#7- Tijdlijnen wijzigen: op maat gemaakt voor klanten (Q2 2021). Vitalis-vrijwilligers gebruiken de methode#7om de bewoners van het terrein in Brunswijck te woord te staan. Ontmoeting#8de focus ligt op senioren als veranderexperts (tot december 2021). Samen met de Leidse Academie ontwikkelt ENCOUNTER#9ontwikkeld; een methode waarbij mensen van verschillende leeftijden (ouderen/bewoners en jongeren/studenten in de verpleegkunde) elkaar leren kennen. Deze methode bestaat uit een reeks ontworpen ontmoetingen die de deelnemers zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit gebeurt samen met de partners Praactoraat CIV Welzijn & Zorg, MBO Rijnland, Avans Hogeschool en Vitalis Woonzorg Groep (september 2021 - december 2022).

zie projecten

De resultaten van de projecten stromen de zorgsector in en uit als beleving, tentoonstelling, educatie of expertmeeting.

Partner

Inhoudelijke bijdragen zijn afkomstig van:

Partijen waar wij de afgelopen jaren mee hebben samengewerkt:

 • continue axion
 • Avans Hogeschool
 • Biblioteca de 's-Hertogenbosch
 • Huygens-Lyzeum, Eindhoven
 • Jeroen Bosch Krankenhaus's-Hertogenbosch
 • MBO Renania
 • Museo Municipal 's-Hertogenbosch
 • Textielmuseum, Tilburg
 • IMU Utrecht
 • Museo Van Abbe, Eindhoven
 • Berichten over wereldontwerp

Partijen die de afgelopen jaren advies, workshops, projecten of producten hebben aangevraagd:

Wedstrijden van de afgelopen jaren:

De gesprekspartners in het onderzoeksproces zijn:

 • Tineke Abma, directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Participation and Diversity aan de WBU in Amsterdam
 • Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities aan Tilburg University
 • Roberto Jan Kroeze, Wirbelsäulen Surgeon an der Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • kook liefde, promoot Leyden Academy op het gebied van vitaliteit en veroudering
 • Paula Kuijvenhoven, deelnemer aan ENCUENTRO#6
 • Miek van Putten Residente de Wilgenhof Participación en ENCOUNTER#7in#8
VOOR PROFESSIONALS - projectbijeenkomsten (3)

Van 2018 tot 2020 volgde Joost een opleiding ontwerpend onderzoek aan de Master Design aan het Piet Zwart Instituut, Willem de Kooning Academie, Rotterdam. Hierbij stond de analyse van de ENCOUNTER-methode centraal. Dit heeft geresulteerd in de publicatieENCUENTRO, De strategie van het onzegbare.

voldoen aan

aanpassing

Joost van Wijmen biedt ook MEET-sessies op maat. Denk aan een MEETING project op locatie, een workshop, een congres of een presentatie over het project. De werkwijze en het effect van de ENCOUNTER staan ​​centraal; waar een ongebruikelijke vraag een nieuw perspectief oproept. Geïnteresseerd? Voor meer informatie en een offerte kunt u contact opnemen metinfo@proyecto-encuentro.nl

Posten

VOOR PROFESSIONALS - projectbijeenkomsten (4)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 02/13/2023

Views: 6026

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.